Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Статті

Олена Володимирівна Бурдейна

 • Автор: Super User
 • Категорія: Резюме
 • Перегляди: 1296

старший викладач кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

Закінчила Вінницький національний технічний університет  у 1997 році за спеціальністю «Електронні апарати», магістр.

Працює в університеті з 1998 року.

На сьогодні є здобувачем кафедри САКМІГ на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "122-Комп'ютерні науки та інформаційні технології". Працює над написанням дисертації.

З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри інтеграції з виробництвом.
Ауд. 101а ГУК, тел.: (0432) 598 112.
Олена Миколаївна Косарук

 • Автор: Super User
 • Категорія: Резюме
 • Перегляди: 1682

Старший викладач кафедри інтеграції навчання з виробництвом

Закінчила Вінницький національний технічний університет  у 2009 році за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Працює в університеті з 2007 року.

В 2014 році закінчила аспірантуру при університеті без відриву від виробництва.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом» за  спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

З 2016 року працює на посаді асистента кафедри інтеграції навчання з виробництвом, з 2018 року – старшим викладачем кафедри ІНВ.

Науковий напрямок дослідження – теорія і методика професійної освіти.

Автор 3 запатентованих тренінгових методик для занять зі студентами.

Ауд. 102 ГУК, тел.: (0432) 51-32-61.

Публікації:
1. Мокін Б. І. Формування професійної компетентності студентів в умовах професійно-практичної підготовки / Б. І. Мокін, В. М. Мізерний, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 5.– С. 199–203.
2. Мокін Б. Професійна підготовка фахівців у ВНЗ у контексті ідеології інтеграції навчання з виробництвом [Електронний ресурс] / Б. Мокін, В. Мізерний, О. Мензул // Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове видання. – 2011. – № 3. – URL : http://www.tmpe.gb7.ru/docs/3/ 12moktpi.pdf.
3. Мокін Б. Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості / Б. Мокін, В. Мізерний, О. Мензул // Молодь і ринок. – 2011. – № 11. – С. 5–8.
4. Мокін О. Б. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 1 : формалізація, структуризація і параметризація задачі) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 125–129.
5. Мокін О. Б. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 2: побудова нечіткої бази знань та її алгоритмізація) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 6. – С. 152–156.
6. Мензул О. Практична підготовка студентів ВНЗ в контексті інтеграції навчання з виробництвом / О. Мензул // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 25–27 вер. 2012 р.; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 74–75.
7. Аляб’єва С. С. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : проблеми та державний інструментарій їх вирішення / С. С. Аляб’єва, К. О. Коваль, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 128–134.
8. Богданова Н. М. Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді / Н. М. Богданова, К. О. Коваль, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 2. – С. 115–119.
9. Мокін О. Б. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії / О. Б. Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 177–186. (Індексується в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International»).
10. Косарук О. М. Особливості забезпечення взаємозв’язку теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей у ВНТУ [Електронний ресурс] / О. М. Косарук // XLV Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств
м. Вінниці та області. – 2016. – URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv-2016/paper/view/1322/909.
11. Косарук О. М. Особливості підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей в умовах соціального партнерства / О. М. Косарук // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28–29 вер. 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 83–85.
12. Косарук О. М. Соціальне партнерство в дуальній системі вищої інженерно-технічної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Косарук // XLVІ Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних
працівників підприємств м. Вінниці та області. – 2017. – URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv-2017/paper/view/2503/1870.
13. Мокін Б. І. Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти / Б. І. Мокін, О. М. Косарук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 2. – С. 103–109. (Індексується в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International»).
14. Косарук О. М. Розвиток функціональних компетенцій майбутніх фахівців інженерних спеціальностей як одна з передумов успішної професійної підготовки / О. М. Косарук // Перспективні шляхи розвитку наукової думки (частина І) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 27–28 січня 2018 року. – Київ : МЦНД, 2018. – С.
40–41.
15. Косарук О. М. Інтеграція навчання з виробництвом як одна із базових концепцій професійної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей за дуальною системою / О. М. Косарук // Альманах науки. – 2018. – №2/1 (11). – С. 26–28.
16. Навчальна практика [Текст] : навчальний посібник / К. О. Коваль, О. В. Мельник, О. В. Бурдейна [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 76 с. 17. Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом [Текст] : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Миколаївна Косарук ; Вінницький національний технічний університет. – Захищена 30.01.19 ; затв. 24.09.2015. – Вінниця, 2019. – 339 с.
18. Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Олена Миколаївна Косарук ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв).
19. Заболотна Н. М., Мельник О. В., Косарук О. М. Тренінгові методики розвитку функціональних компетенцій у молоді Науково-методичне видання / Заболотна Н. М., Мельник О. В., Косарук О. М. – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2019. – 124 с. – ISBN 978-617-7556-47-2.
20. Косарук О. М. Ідеологія дуальності у вищій технічній освіті на основі інтеграції навчання з виробництвом : монографія / О. М. Косарук, Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ. – 2019. – 224 с.
21. Мокін Б. І. Чітке оцінювання рівня якості знань на нечітких моделях процесів їх засвоєння / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, О. М. Косарук // «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС–2019), П’ята міжнародна наукова конференція, 29 – 31 жовтня 2019 р. [Електронне мережне видання] : збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 11–12.

Віктор Миколайович Мізерний

 • Автор: Super User
 • Категорія: Резюме
 • Перегляди: 3373

професор кафедри інтеграції навчання з виробництвом

1Віктор Миколайовчи Мізерний закінчив Вінницький політехнічний інститут у 1980 році за спеціальністю “Автоматика та телемеханіка”. Працює в університеті з 1982 року. Закінчив аспірантуру, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – «Інформаційно-вимірювальні системи». На кафедрі ІНВ працює з 1992 року. Займав посаду завідувача кафедри. Зараз працює на посаді професора кафедри. 

Перелік основних
наукових та навчально-методичних праць:
1. Мокин Б. И., Мизерный В. Н. Восстановление сигналов в многосвязных системах управления // Автоматика - 1986. - № 6. – с. 73-77.
2. Мизерный В. Н. Об идентификации многосвязных систем управления, описываемых нелинейными интегральными уравнениями. Материалы I научно-технической конференции стран СНГ „Контроль и управление в технических системах" - Винница, 1992. - с. 37-38.
3. Мизерный В. Н., Акбаров Д. Е. Методы регуляризации и условия оптимальности экстремальных задач для объектов контроля, описываемых интегральными уравнениями с ограничениями. Материалы II научно-технической конференции стран СНГ „Контроль и управление в технических системах" - Винница, 1993. - с. 36-37.
4. Мизерный В. Н., Макаренко А. С. Некоторые вопросы асимптотического анализа дискретных и непрерывных моделей физических и технологических процессов. Материалы II научно-технической конференции стран СНГ „Контроль и управление в технических системах" - Винница, 1993. - с. 38-39.
5. Мізерний В. М. Деякі задачі оцінювання і контролю в багатозв’язних системах, які описуються інтегральними рівняннями // Вісник ВПІ - 1994. - № 1. – с. 114-118.
6. Мизерный В. Н. Об оптимизации систем, описываемых нелинейными интегральными уравнениями. Матеріали І Української конференції з автоматичного керування „Автоматика -94" - Київ, 1994. – с. 22.
7. Akbarov D., Mizerny V. Optimization problems for the objects described by the system of operating equations of the Hammerstein type// Modelling and optimization of distributed parameter systems with applications to engineering. - Warsaw, Poland. - 1995. - p. 6-7.
8. Мизерный В. Н., Акбаров Д. Е. Оптимизационные задачи для объектов, описываемых системой операторных уравнений типа Гаммерштейна. Материалы III Международной научно-технической конференции „Контроль и управление в технических системах" - Винница, 1995. - с. 107.
9. Мизерный В. Н. Экстремальные задачи для объектов, описываемых системой функциональных уравнений в пространствах суммируемых функций. Материалы III Международной научно-технической конференции „Контроль и управление в технических системах" - Винница, 1995. - с. 183.
10. Волуєвич Є. Й., Лободзинська Р. Ф., Полторак Г. М., Мізерний В. М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конструювання електронної апаратури». Вінниця, 1997. – 85 с.
11. Мізерний В. М. Про управління та ідентифікацію в системах з нелінійними звя’зками. Матеріали V Міжнародної конференції „Контроль і управління в складних системах" - Вінниця, 1999, Том 1, с. 127-129.
12. Мизерный В. Н., Ясинский В. В. Задачи и методы управления смешанными системами. Матеріали V Міжнародної конференції „Контроль і управління в складних системах" - Вінниця, 1999, Том 1, с. 89-93.
13. Васюра А. С., Компанець М. М., Кривогубченко С. Г., Кулик А. Я., Мізерний В. М. Принципи проектування електронних засобів автоматики. Навчальний посібник. Вінниця, 1999. – 121 с.
14. Когут П. І., Мізерний В. М., Повідайко П. М. Про усереднення об'єктів керування, які описуються операторними рівняннями Гаммерштейна // Вісник ЖІТІ - 2001. - № 16. – с. 118-127.
15. Мельник В. С, Мизерный В. Н., Солонуха О. В. Нижнее слабое решение задачи оптимизации нестационарной системы с распределенными параметрами. Материалы международного симпозиума "Вопросы оптимизации вычислений" - Кацивели, 2001, c. 46-51.
16. Когут П. И., Мизерный В. Н. Об усреднении нелинейных операторных уравнений типа Гаммерштейна. Матеріали VI Міжнародної конференції „Контроль і управління в складних системах" - Вінниця, 2001, с. 195-202.
17. Мізерний В. М. Граничний аналіз екстремальних задач для нелінійних операторних рівнянь типу Гаммерштейна. Матеріали VI Міжнародної конференції „Контроль і управління в складних системах" - Вінниця, 2001, с. 260.
18. Мельник В. С., Мізерний В. М. Задачі оптимізації та керування змішаними системами // Вісник КНУ ім. Шевченка - 2001. - № . - с. 36-41.
19. Когут П. И., Мизерный В. Н. К усреднению оптимизационных задач для операторных уравнений типа Гаммерштейна. Ч. 1. Регулярный случай // Проблемы управления и информатики - 2001. - №6. - с. 37-53.
20. Мізерний В. М., Акбаров Д. Є. Дослідження математичних моделей змішаних керованих систем. Ч. 1 // Вісник ВПІ - 2002. - № 2. - с. 81-84.
21. Mizernyy V. М. Concerning the extreme decisions of non-linear operational systems, containing the Gammerstain operational control. The International Conference on Applied Mathematics Dedicated to the 65-th Anniversary of B.N. Pshenichnyi. Abstracts. Kyiv, 2002, p. 107.
22. Kogut P. I., Mizernyy V. M. Non-classical result of homogemzation in optimal control problems for Gammerstain operator equations. The International Conference on Applied Mathematics Dedicated to the 65-th Anniversary of B. N. Pshenichnyi. Abstracts. Kyiv, 2002, p. 23.
23. Мізерний В. М., Акбаров Д. Є. Дослідження математичних моделей змішаних керованих систем. Ч. 2 // Вісник ВПІ-2002.- №5.- с. 91-96.
24. Когут П. И., Мизерный В. Н. Об усреднении экстремальных задач для линейных операторных уравнений Гаммерштейна // Доповіді НАНУ - 2002. - № 4. – с. 66-71.
25. Корхин А. С, Мизерный В. Н. Использование нечеткой априорной информации для оценивания параметров регрессии // Проблемы управления и информатики - 2003. - № 1. - с. 49-61.
26. Мізерний В. М., Акбаров Д. Є. Дослідження математичних моделей змішаних керованих систем. Ч. З // Вісник ВПІ - 2003. - № 2. - с. 120-125.
27. Корхін А. С, Мізерний В. М. Оцінювання параметрів розподіленого лага з нескінченною структурою з урахуванням обмежень на них // Вісник ВПІ - 2003. - № 3. – с. 103-109.
28. Мізерний В. М., Акбаров Д. Є. Необхідні умови оптимального управління об’єктами з розподіленими параметрами. Ч. 1 // Вісник ВПІ - 2003. - № 5. – с. 104-110.
29. Мізерний В. М., Прокопчук О. В. Про управління змішаними (комбінованими системами). Матеріали VII Міжнародної конференції „Контроль і управління в складних системах" - Вінниця, 2003, - с. 19.
30. P. Kogut, V. Mizernyy, T. Rudjanova. Non-classical result of homogenization in extremal control problems for Gammerstain operator equations. Матеріали VII Міжнародної конференції „Контроль і управління в складних системах" - Вінниця, 2003, - с. 38.
31. Корхин А. С, Мизерный В. Н. О нечетком оценивании параметров регрессии // Доповіді НАНУ - 2003. - № 7. - с. 63-69.
32. Когут П. И., Мизерный В. Н. К усреднению оптимизационных задач для операторных уравнений типа Гаммерштейна. Ч. 2. Нерегулярный случай // Проблемы управления и информатики - 2003. - № 6. – с. 54-62.
33. Мізерний В. М., Акбаров Д. Є. Необхідні умови оптимального управління об’єктами з розподіленими параметрами. Ч. 2 // Вісник ВПІ - 2004. - № 1. – с. 131-135.
34. Мізерний В. М., Акбаров Д. Є. Необхідні умови оптимального управління об’єктами з розподіленими параметрами. Ч. 3 // Вісник ВПІ - 2004. - №3. – с. 108-111.
35. Крушевський Ю. В., Кравцов Ю. І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Навчальний посібник. Вінниця, 2004. – 128 с.
36. Мізерний В. М. Про керування змішаними операторними системами // Доповіді НАНУ - 2005.-№4. – с. 63-68.
37. Мізерний В. М. Про оптимальне керування сингулярними змішаними системами // Наукові вісті НТУУ "КПІ" - 2005. - № 2. – с. 41-47.
38. Мізерний В. М, Тоскано Л. Про екстремальні розв'язки деяких операторних систем // Доповіді НАНУ - 2005. - № 5. – с. 55-59.
39. V. Mizernyy, G. Iovane. To the question of mixed type system simulation in the tasks of analysis and control // The International Journal "System Research & Information Technologies" - 2006. - № - p. 38-44.
40. V. Mizernyy, G. Iovane. Necessary conditions for control of objects with distributed constants // The International Journal "System Research & Information Technologies" - 2006. - № - p. 42-48.
41. Когут П. И., Мизерный В. Н. К проблеме усреднения задач оптимального управления. I. Анализ существующих схем // Проблемы управления и информатики - 2006. - № 3. - с. 52-59.
42. Когут П. И., Мизерный В. Н. К проблеме усреднения задач оптимального управления. II. Вариационная сходимость задач условной минимизации // Проблемы управления и информатики - 2006. - №4. – с. 49-55.
43. Мізерний В. М., Модебадзе Т. А. Моделювання процесу нелінійного теплообміну двофазних середовищ // Вісник ВПІ -2006. - №3. – с. 61-76.
44. Мізерний В. М. Математичне моделювання процесу теплообміну в дисперсному шарі. Матеріали 13 Міжнародної конференції з автоматичного управління „Автоматика - 2006" - Вінниця, 2006, с. 46.
45. Мізерний В. М., Модебадзе Т. А. Аналіз стаціонарних режимів теплообмінних процесів у дисперсному шарі // Вісник ВПІ - 2006. - № 4. – с. 84-102.
46. Крушевський Ю. В., Кравцов Ю. І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Збірник задач. Вінниця, 2006. – 77 с.
47. Мізерний В. М., Модебадзе Т. А. Аналіз динамічних режимів теплообмінних процесів у дисперсному шарі // Вісник ВПІ - 2007. - № 3. – c. 98-105.
48. Шеремета О. П., Мізерний В. М., Власюк А. І. Астрономічний таймер АТ4-700/1. Електронний журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» - Вінниця, - 2010. - №3.
49. Б. Мокін, В. Мізерний, О. Мензул. Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості //Молодь і ринок – 2011. - № 11. – с. 5-8.
50. Мізерний В. М., Северин Л. І., Тарасова О. М. Технології пошуку роботи. Навчальний посібник. Вінниця, 2014. – 265 с.

Олександр Васильович Мельник

 • Автор: Super User
 • Категорія: Резюме
 • Перегляди: 1605

асистент кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

Закінчив у 2000 р. Вінницький державний технічний університет, спеціальність - "Програмне забезпечення комп'ютерної техніки та автоматизованих систем".

Магістр адміністративного менеджменту, магістратура Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 2010-2012 рр. 

Координатор Інформаційного центру Європейського Союзу у ВНТУ, 2013-2015 рр.

З 2015 року працює асистентом кафедри ІНВ.

Публікації у фахових виданнях:
1. Мельник О. В. Effective Models for the Specular Color Constituent Computing [Електронний ресурс] / Романюк О. Н., Ляшенко Ю.Л., Гончарук А. П., Мельник О. В. // Journal of Computer Science and Engineering, Volume 2, Issue2, August 2010, / Режим доступу: /http://sites.google.com/site/jcseuk/  Pg. 25-29.
2. Мельник О. В. Антиаліайзинг зображення відрізків прямих з використанням нової моделі піксела / Романюк О. Н., Курінний М. С., Мельник О. В. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. Міжнародний науково-технічний журнал. №2(20), 2010. Вінниця, ВНТУ.- 2010 р. Ст. 30-35.
3. Мельник О. В. Антиаліайзинг дуги кола з використанням модифікованої оцінювальної функції / Романюк С. О., Бабій І. Г., Мельник О. В. // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг, / Збір. матер. 2 всеукр. Наук-тех. Конф. Студ. Асп. Та молод. Вчених, Донецьк, ДонНТУ – 2011. – Т.2- 262 с. Ст. 37-41.
4. Мельник О. В. Високопродуктивна конусна модель пікселя для антиаліайзингу відрізків прямих / Романюк О. Н., Курінний М. С., Костюкова Н. С., Мельник О. В. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка», Випуск 14(188)/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДонНТУ, Донецьк, 2011 р. -315с. Ст. 216-220. 
5. Мельник О. В. Кругова модель пікселя для задач антиаліайзингу / Романюк О. Н., Курінний М. С., Олійник С. В., Мельник О. В. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка», Випуск 15(203)/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДонНТУ, Донецьк, 2012 р. Ст. 90-94.
6. Мельник О. В. Модифікація дистрибутивних функцій відбивної здатності поверхні / Романюк О. Н., Довгалюк Р. Ю., Мельник О. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Хмельницький, ХНУ, 2012р., №2 (40) – 186 с. Ст. 102-106.
7. Мельник О. В. Особливості гексагональної моделі піксела / Романюк О. Н., Мельник О. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Хмельницький, ХНУ, 2014р., №1 (46) – 214 с. Ст. 91-95.
8. Мельник О. В. Метод антиаліайзингу зображень відрізків прямих з використанням додаткових оцінювальних функцій / Романюк О. Н., Романюк О. В., Мельник О. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Хмельницький, ХНУ, 2014р., №2 (47) – 230 с. Ст. 210-214.
9. Мельник О. В. Класифікація методів антиаліайзингу / Романюк О. Н., Вяткін С. І., Мельник О. В. // Вісник Херсонського національного технічного університету, Херсон, ХНТУ, 2014р., №3(50) – 625 с. Ст. 154-159.
10. Мельник О. В. Модифікація гаусівської моделі піксела для задач антиаліайзингу [Електронний ресурс] / Романюк О. Н., Абрамчук І. В., Дудник О. О., Мельник О. В. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – 2015 – Вип. 1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npdntu_inf_2015_1_14.pdf  Ст. 84-88.
11. Мельник О. В. Неортогональна растретизація при перспективно-коректному текстуруванні [Електронний ресурс] / Романюк О. Н., Дудник О. О., Мельник О. В. // «Моделювання та комп’ютерна графіка»: матеріали VI Міжнародної конференції, 25-29 травня 2015 р., / м. Красноармійськ: ДНВЗ ДонНТУ, 2015. Ст. 174-178. Режим доступу: http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/82BD0C15-C84B-45B4-84B6-A70EE9155520.pdf
12. Мельник О. В. Модель для відтворення спекулярної складової кольору в засобах комп’ютерної графіки / Романюк О. Н., Романюк С. О., Павлов С. В., Мельник О. В. // Журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», Вінниця, ВНТУ, 2015р., №3 – 105 с. Ст. 50-57.
13. Мельник О. В. Особливості використання гексагонального растра при побудові пристроїв відображення / Романюк О. Н., Мельник О. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Хмельницький, ХНУ, 2016р., №3 (56) – 244 с. Ст. 105-109.

Анатолій Іванович Власюк

 • Автор: Super User
 • Категорія: Резюме
 • Перегляди: 1414

к.т.н., доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

vlasukЗакінчив Вінницький політехнічний інститут в 1977 році по спеціальності “Автоматика та телемеханіка”.
Працює в університеті з 1980 року.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи (в науці та промисловості) захистив у 2000 році.
На кафедрі ІНВ працює з 2002 року на посаді старшого викладача, а з 2005 року на посаді доцента.

Основні наукові праці
Монографії
Функціональна біоенергодіагностика стійкості вегетативної нервової сис-теми і її біоактиваційна корекція (по В. Макацу). Вінниця, видавництво ВДТУ "УНІВЕРСУМ–Вінниця".––1997 р. –– 100 с.

Публікації
1. Программное обеспечение системы диагностирования печатных узлов РЭА. Журнал «Приборы и системы управления».– 1985.– №5.– С. 28–29.
2. Інваріантні вимірювання параметрів біологічних об’єктів в системах медичної діагностики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» –1999.–№2.–С.8–11.
3. Побудова математичної моделі активності меридіанів методами математичної статистики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№4.–С.48–53.
4. Автоматизована система контролю активності акупунктурної системи людини. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№5 – С. 21–24.
5. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2004.–№3.–С.75–79. 
6. Вибір базової медичної технології для систем телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»–2005.–№1.–С. 69–75.  
7. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – 2005. –№3. – С.78–84.
8. Математична модель оцінки впливу суттєвих факторів на стан здоров’я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінниць-кого політехнічного інституту» –2007. №3. – С. 5–11. 
9. Сучасний формат електронних наукових видань соціально–гуманітарної сфери в мережі Інтернет. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного ін-ституту» – Вінниця.–2008.–№4.–С.83–88. 
10. Статистика відвідувань електронної версії журналу „Вісник Вінницького полі–технічного інституту” Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця. – 2009. – № 1.–С. 5–10. 
11. Астрономічний таймер ат4–700/1. Електронний журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету». –Вінниця.––2010.––№3.  
12. Спосіб вимірювання Z–параметрів чотириполюсника. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця.–2010.–№5.–С.7–11. 
13. Результати впровадження тестової системи оцінювання знань і навичок студентів під час підведення підсумків виробничої діяльності після завер-шення робочого триместру. Електронний журнал «Наукові праці Вінниць-кого національного технічного університету». –Вінниця.––2012.––№3.

Концеренції
1. Статистичні моделі активності меридіанів людини. Матеріали 1 Міжнародної нау-ково–методичної конференції «Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах освіти». Том2. Вінниця: 1998. С. 424–426.
2. Комплекс медицинской аппаратуры для длительного непрерывного наблюдения за фун-кционально–энергетическим балансом организма человека. Тези доповідей науково–технічної конференції “Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень” м. Житомир, 1993. – С. 183–184.
3. Использование методов рефлексотерапии в космической медицине. Тези доповідей науково–технічної конференції «Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень». Житомир. 1993.–С. 184–185.
4. Лечебно–диагностический комплекс «ВИТА 101». Тезисы докладов научно–технической конференции стран СНГ «Измерительная техника в технологических процессах и конверсия производств». г. Хмельницкий.–1992.–С. 114

 

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті 184 гостей та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (адміністратор сайту)
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна